Sociaal ondernemen

Verschil goede doelen, sociale ondernemingen en gewone bedrijven
Het verschil tussen goede doelen, sociale ondernemingen en reguliere bedrijven in beeld gebracht; van ‘alleen impact’ naar ‘impact voorop’ naar ‘financiën voorop’.

Nederland telt steeds meer sociaal ondernemers waarbij de maatschappelijke missie voorop staat. Net als reguliere bedrijven leveren zij producten of 

diensten. Winst maken is geen hoofddoel, het is vooral een middel om te komen met oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Zo dragen zij met hun innovatieve aanpak bij aan arbeidsmarktparticipatie, sociale samenhang en klimaatverandering.

Rabo Foundation financiert

sociaal ondernemers

Rabo Foundation investeert in de (financiële) zelfredzaamheid van kwetsbare mensen. In Nederland geven we daar onder andere invulling aan door financieel en inhoudelijk te investeren in sociale ondernemingen. De focus ligt op arbeidstoeleiding voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

In Nederland komen honderdduizenden mensen moeilijk aan een baan. Het zijn onder andere jongeren zonder startkwalificatie, mensen met een fysieke of verstandelijke beperking, statushouders of kwetsbare vrouwen. Rabo Foundation investeert in de sociale ondernemingen die kansen creëren voor deze mensen en het begeleiding bieden om onderdeel uit te maken van het arbeidsproces. Zoals i-did, Rebottled en Blooming Bakery. Sociaal ondernemen krijgt gelukkig ook internationaal steeds meer aandacht. Denk ook aan de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties, bijvoorbeeld Goal 8 dat ziet op “het bevorderen van waardig werk voor iedereen en duurzame en inclusieve economische groei”.

Via de financiering van sociaal ondernemers zorgt Rabo Foundation voor:

 • Arbeidstoeleiding van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt zodat zij meer zelfredzaam zijn en meedoen in de maatschappij;
 • Groei van sociale en innovatieve ondernemingen;
 • Een inclusievere arbeidsmarkt zodat ze meer impact realiseren, op termijn rendabel zijn en over kunnen naar de reguliere bank;
 • Het aantonen van het belang van sociaal ondernemen. Willen we Nederland voor iedereen leefbaar en onze welvaart voor iedereen bereikbaar houden, dan moet en kan ondernemen anders. Sociale ondernemingen bieden reguliere bedrijven een spiegel. Ze tonen aan dat je door middel van sociaal en duurzaam ondernemen ook een rendabele onderneming kan neerzetten.
Sociaal ondernemers &
Rabo Foundation

Producten en diensten

Financieringsvormen 
Rabo Foundation verstrekt met name (zachte) leningen en donaties. Bij de beoordeling van ondernemingen kijken we onder meer naar de beoogde impact, het marktrisico, het managementrisico en het financiële risico van de onderneming. 

Rabo Foundation verstrekt met name (zachte) leningen en donaties. Bij de beoordeling van ondernemingen kijken we onder meer naar de beoogde impact, het marktrisico, het managementrisico en het financiële risico van de onderneming.

Rabo Foundation verstrekt met name (zachte) leningen en donaties. Bij de beoordeling van ondernemingen kijken we onder meer naar de beoogde impact, het marktrisico, het managementrisico en het financiële risico van de onderneming.

Lening tegen gunstige voorwaarden

 • Minimale omvang 40.000 euro, maximale omvang 250.000 euro
 • Looptijd: 1-7 jaar
 • Rente: 0-4%
 • Geen zekerheden

Vaste voorwaarden: o.a. sociale doelstelling verankerd in statuten, scheiding van uitvoerend en toezichthoudend orgaan, er wordt een impactmeting gedaan en een voortgangs- en eindrapportage opgeleverd/ no change of management & ownership/ non- dividend/ no further debt/ maximering totale management fee gedurende de looptijd van de lening.

Vaste voorwaarden: o.a. sociale doelstelling verankerd in statuten, er is scheiding van uitvoerend en toezichthoudend orgaan, er wordt een impactmeting gedaan en een voortgangs- en eindrapportage opgeleverd.

Donatie

 • Minimale omvang 30.000 euro
 • Looptijd minimaal 1 jaar

Nederland staat dikwijls hoog op internationale lijsten wat betreft welvaart, concurrentiekracht en werkgelegenheid. Er zijn echter grote verschillen tussen enerzijds welvarende werkenden die goed zijn opgeleid, goed verdienen en goed zijn beschermend, en anderzijds mensen die om wat voor reden dan ook aan de zijlijn staan. Het lijkt niet overdreven van een nieuwe "sociale kwestie" te spreken. Werk is één van de meest fundamentele aspecten van het menselijk bestaan. Werk voorziet in zowel de financiële middelen die nodig zijn voor het levensonderhoud als in mogelijkheden om deel te nemen aan de samenleving. Daarmee vormt werk voor mensen een essentieel onderdeel van hun identiteit, eigenwaarde en emotioneel welbevinden. Werk vervult ook naast uiteenlopende functies voor mens ook een belangrijke functie voor de samenleving, denk aan economische, sociale en maatschappelijke functies. 

Er zijn gelukkig ondernemers die zich inspannen om iedereen die wil werken, maar om welke reden dan ook niet binnen een regulier bedrijf of kantooruren past een kans te geven. Rabo Foundation gelooft in deze sociaal ondernemers: ondernemers die de maatschappelijke missie van hun bedrijf voorop stelt. Ondernemers die denken in kansen, innovatief zijn en actief bijdragen aan werkgelegenheid en sociale cohesie. Zij maken in steeds grotere getale positieve impact op het leven van mensen in Nederland en zij zijn inmiddels onmisbaar in veel gemeenten. 

Buiten deze directe financieringsvormen ondersteunen we sociale ondernemingen ook bij het aantrekken van financiering middels crowdfunding, Money Meets Impact Ideas, Achtergestelde Innovatieleningen of voordracht bij andere financiers of vanuit de lokale bank (b.v. lease, rekening courant, werkkapitaal).

Toegang tot kennis 
Rabo Foundation is als partner betrokken bij de ontwikkeling van drie leergangen. Sociaal ondernemers kunnen hun ondernemersvaardigheden versterken via:

Toegang tot netwerk 
Rabo Foundation beschikt over een netwerk van ervaren ondernemers, coaches en andere financiers. Afhankelijk van de behoefte brengen we een sociaal ondernemer in contact met een coach voor tijdelijke ondersteuning of bijvoorbeeld een lokale bank als er behoefte is aan bijvoorbeeld lease of een rekening courant. Rabo Foundation is ook aangesloten bij verschillende samenwerkingsverbanden waarbij impactfinanciers en (private equity)fondsen maatschappelijke en duurzame ondernemers helpen met hun financiering.

Wat is sociaal ondernemen?

Nederland telt steeds meer sociaal ondernemers waarbij de maatschappelijke missie voorop staat. Net als reguliere bedrijven leveren zij producten of diensten. Winst maken

Verschil goede doelen, sociale ondernemingen en gewone bedrijven
Het verschil tussen goede doelen, sociale ondernemingen en reguliere bedrijven in beeld gebracht; van ‘alleen impact’ naar ‘impact voorop’ naar ‘financiën voorop’.

Nederland / sociaal ondernemen

Rabo Foundation gelooft in sociaal ondernemers: ondernemers die de maatschappelijke missie van hun bedrijf voorop stellen. Ondernemers die denken in kansen, innovatief zijn en actief bijdragen aan werkgelegenheid en sociale cohesie.
Zij maken in steeds grotere getale positieve impact op het leven van mensen in Nederland. 

is geen hoofddoel, het is vooral een middel om te komen met oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Zo dragen zij met hun innovatieve aanpak bij aan arbeidsmarktparticipatie, sociale samenhang en klimaatverandering.

Sociaal ondernemers
& Rabo Foundation

Rabo Foundation investeert in de (fiinanciële)
zelfredzaamheid van kwetsbare mensen. In Nederland geven we daar onder andere invulling aan door financieel en inhoudelijk te investeren in sociale ondernemingen. De focus ligt op arbeidstoeleiding voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

In Nederland komen honderdduizenden mensen moeilijk aan een baan. Het zijn onder andere jongeren zonder startkwalificatie, mensen met een fysieke of verstandelijke beperking, statushouders of kwetsbare vrouwen. Rabo Foundation investeert in de sociale ondernemingen die kansen creëren voor deze mensen en het begeleiding bieden om onderdeel uit te maken van het arbeidsproces. Zoals i-did, Rebottled en Blooming Bakery.

Via de financiering van sociaal ondernemers zorgt Rabo Foundation voor:

 • Arbeidstoeleiding van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt zodat zij meer zelfredzaam zijn en meedoen in de maatschappij;
 • Groei van sociale en innovatieve ondernemingen;
 • Een inclusievere arbeidsmarkt zodat ze meer impact realiseren, op termijn rendabel zijn en over kunnen naar de reguliere bank;
 • Het aantonen van het belang van sociaal ondernemen. Willen we de aarde voor iedereen leefbaar houden, moet en kan ondernemen anders. Sociale ondernemingen bieden reguliere bedrijven een spiegel. Ze tonen aan dat je door middel van sociaal en duurzaam ondernemen ook een rendabele onderneming kan neerzetten.
Producten en diensten

Financieringsvormen
Rabo Foundation verstrekt met name (zachte) leningen en donaties. Bij de beoordeling van ondernemingen kijken we naar de beoogde impact, het marktrisico, het managementrisico en het financiële risico van de onderneming.

Lening tegen gunstige voorwaarden

 • Minimale omvang 40.000 euro, maximale omvang 250.000 euro
 • Looptijd: 1-7 jaar
 • Rente: 0-4%
 • Geen zekerheden

Vaste voorwaarden: o.a. sociale doelstelling verankerd in statuten, scheiding van uitvoerend en toezichthoudend orgaan, er wordt een impactmeting gedaan en een voortgangs- en eindrapportage opgeleverd/ no change of management & ownership/ non- dividend/ no further debt/ maximering totale management fee gedurende de looptijd van de lening.

Vaste voorwaarden: o.a. sociale doelstelling verankerd in statuten, er is scheiding van uitvoerend en toezichthoudend orgaan, er wordt een impactmeting gedaan en een voortgangs- en eindrapportage opgeleverd.

Donatie

 • Minimale omvang 30.000 euro
 • Looptijd minimaal 1 jaar

Toegang tot kennis 
Rabo Foundation is als partner betrokken bij de ontwikkeling van drie leergangen. Sociaal ondernemers kunnen hun ondernemers-vaardigheden versterken via:

Toegang tot netwerk 
Rabo Foundation beschikt over een netwerk van ervaren ondernemers, coaches en andere financiers. Afhankelijk van de behoefte brengen we een sociaal ondernemer in contact met een coach voor tijdelijke ondersteuning of bijvoorbeeld een lokale bank als er behoefte is aan bijvoorbeeld lease of een rekening courant. Rabo Foundation is ook aangesloten bij verschillende samenwerkingsverbanden waarbij impactfinanciers en (private equity)fondsen maatschappelijke en duurzame ondernemers helpen met hun financiering.

MEER WETEN?

Contact
Is in jouw regio een sociale onderneming actief, op het gebied van arbeidstoeleiding voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, breng hem in contact met Rabo Foundation. Neem hiervoor contact op met Nanouk Grootendorst of Nynke Struik
.

Uitdagende baan voor werklozen in Nederland

Praktijkvoorbeelden sociaal ondernemers

Rabo Foundation financiert

sociaal ondernemers